Allmänna villkor – Företagslån med personlig borgen
Dessa allmänna villkor gäller från 2019-04-01

1. Parter

Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund (“Kunden”) av Uppland Kredit AB genom Bondelånet, org.nr. 559011-1893 (“Uppland Kredit”).

2. Allmänt

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på och utgör en del av avtal om kredit mellan Kunden och Uppland Kredit (“Kreditavtalet”), vilket medför rätt för Kunden att disponera beviljat kreditbelopp (“Krediten”). Kreditavtalet och dessa allmänna villkor (tillsammans ”Avtalet”) bestämmer villkoren för Krediten. Avtalet ingås genom att behörig(a) firmatecknare för Kunden, för Kundens räkning, godkänner villkoren i Avtalet samt genom att Uppland Kredit beviljar Kundens kreditansökan.

3. Bolags- och verksamhetsinformation

Uppland Kredit är ett finansiellt institut vars verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Bolaget tillhandahåller företagslån och bedriver därmed förenlig verksamhet.

4. Ansökan om Kredit

Ansökan om kredit sker via internet på Uppland Kredits webbplats (www.upplandkredit.se eller www.bondelånet.se). Uppland Kredit meddelar Kunden kreditbeslutet elektroniskt. För att kunna ingå Avtalet och beviljas kredit måste Kunden vara en svensk juridisk person och representeras av behörig(a) firmatecknare. Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till Uppland Kredit är korrekta samt att eventuell fullmakt vid behov upprättas. Behörig(a) firmatecknare för Kunden och borgensman ska ha identifierat sig genom elektronisk identifiering (såsom BankID).

5. Kreditprövning

Beviljande av Kredit föregås av kreditprövning och beslutas ensidigt av Uppland Kredit. Kredit beviljas endast om Kunden enligt Uppland Kredits uppfattning har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra Avtalet. Uppland Kredit förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kunden ansökt om.

6. Krediten

Kreditavtalet löper från tidpunkten då Krediten utbetalas till dess Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Förfallodagar för Krediten framgår på avierna som skickas till kunden från Uppland Kredits.

Beviljad Kredit innebär en rätt för Kunden att låna ett i Kreditavtalet angivet kreditbelopp, vilket utbetalas av Uppland Kredit till ett av Kunden angivet svenskt bank-, bankgiro- eller plusgirokonto. Utbetalning sker vardagar kl. 9.00–17.00. Uppland Kredit kan bevilja Kunden en ny Kredit efter ny ansökan och särskild kreditprövning.

7. Återbetalning och avbetalning

Återbetalning ska ske enligt i Kreditavtalet angivet intervall. Kunden ska återbetala Krediten månadsvis med de belopp som anges i Kreditavtalet. Fakturerat belopp ska vara Uppland Kredit tillhanda senast på förfallodagen genom inbetalning på ett av Uppland Kredit anvisat bank- eller plusgirokonto. Försenad åter-/avbetalning kan påverka möjligheten att erhålla kredit från Uppland Kredit i framtiden.

Information om förfallodag/förfallodagar, belopp och bank- eller plusgirokonto för inbetalning framgår bland annat på avierna.

8. Ränta

Kunden ska betala en ränta till Uppland Kredit som framgår av Kreditavtalet. Räntan är, med förbehåll för eventuella ändringar i enlighet med punkten 11 nedan, densamma från Avtalets ingående till dess att full återbetalning skett. Räntan ska betalas varje månad under hela Avtalets löptid till dess att hela Krediten är betald.

9. Avgifter och dröjsmålsränta vid försenad betalning

Om betalning av kapital, ränta eller andra avgifter inte fullgörs i tid tillkommer en förseningsavgift. Storleken på avgiften framgår av Kreditavtalet. Därutöver kan inkassokostnader och andra lagstadgade kostnader för indrivning av skulden tillkomma. Vid försenad, bristande eller utebliven betalning tillkommer dessutom dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet till dess full betalning erläggs. Dröjsmålsränta utgår med den räntesats som framgår av Kreditavtalet.

10. Avräkningsordning samt kvittning och avdrag från tidigare, förfallen kredit

Uppland Kredit har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallen ränta, andra eventuella kostnader och avgifter och dröjsmålsräntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

11. Oförutsebara kostnader

Om Uppland Kredits verksamhet skulle påverkas av oförutsebara kostnader på grund av myndighetsbeslut, lagbud, kreditpolitisk åtgärd, ändrade upplåningskostnader eller annan omständighet som är utanför Uppland Kredits kontroll eller som Uppland Kredit inte skäligen kunde förutse när Avtalet träffades äger Uppland Kredit rätt att med omedelbar verkan ändra räntan. Sådan förändring av räntan meddelas Kunden via e-post samt på Uppland Kredits webbplats minst två (2) månader innan förändringen träder i kraft.

12. Betalningsplan

Kunden har rätt att på begäran och utan avgift under Avtalets löptid få en sammanställning över när kreditbelopp och ränta ska betalas.

13. Fakturering och betalning

Uppland Kredit skickar ut fakturor till Kunden månadsvis. Fakturorna skickas ut senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Fakturorna innehåller bland annat uppgifter om kreditbelopp, ränta, amortering och det totala belopp som ska betalas den aktuella månaden. Betalning ska ske i så god tid att betalningen bokförs på anvisat [bank- eller plusgirokonto] senast den förfallodag som anges på fakturan.

14. Valuta

Kunden är skyldig att erlägga ränta, i förekommande fall dröjsmålsränta, avbetalningar samt eventuella andra kostnader och avgifter som är förenade med Krediten och Kreditavtalet i svenska kronor. Detta gäller också vid förtidsinlösen av Krediten enligt punkten 17.

15. Kundens garantier

Kunden lämnar de garantier som anges nedan. Garantierna är gällande från tidpunkten då Avtalet undertecknas och så länge Avtalet gäller.

15.1 Status

Kunden är en, enligt svensk lag existerande, juridisk person med full behörighet att bedriva sin verksamhet. Kunden bekräftar att syftet med Krediten avser ändamål som uteslutande faller inom näringsverksamheten. Kundens firma vid tidpunkten för tecknandet av Avtalet tecknas av den eller de personer som har befogenhet att binda Kunden till detta Avtal.

15.2. Giltiga förpliktelser

Kunden har fattat alla nödvändiga beslut och har även i övrigt rätt att ingå Avtalet, vilket innehåller giltiga och bindande förpliktelser för Kunden som, med de undantag som följer av lagar på insolvensrättens område, kan verkställas mot Kunden i enlighet med Avtalet. Ingåendet och fullgörandet av förpliktelserna enligt Avtalet strider inte och kommer inte att strida mot Kundens gällande bolagsordning eller något bindande avtal för Kunden.

15.3 Tillstånd

Alla nödvändiga medgivanden, beslut och tillstånd har erhållits för Kunden att ingå och fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och sådana medgivanden, beslut respektive tillstånd är alltjämt gällande.

15.4 Uppgifter

Alla uppgifter Kunden lämnat till Uppland Kredit är korrekta, fullständiga och inte missvisande.

15.5 Penningtvätt och finansiering av terrorism

Kunden har lämnat korrekta och fullständiga uppgifter angående Penningtvättslagen.

16. Uppland Kredits rätt att säga upp krediten till betalning i förtid

Uppland Kredit har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Uppland Kredit bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. Kunden har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet eller i övrigt gentemot Uppland Kredit;
  2. det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Uppland Kredit;
  3. det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala Krediten;
  4. Kunden är, eller anses enligt lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering;
  5. Kunden har lämnat en felaktig eller missvisande garanti (enligt punkt 15 ovan) om någon omständighet, och rättelse inte sker (om rättelse är möjlig) inom tio (10) dagar från det att Kunden blir medveten därom; eller
  6. Avtalet helt eller delvis befinns vara ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart.

Vid förtida uppsägning ger Uppland Kredit Kunden minst 10 dagars varsel förtid. Vid uppsägning förfaller hela skulden till betalning och upplupen ränta och avgifter kapitaliseras. Efter uppsägning enligt denna punkt 16 gäller dessa allmänna villkor i tillämpliga delar så länge skuld kvarstår.

17. Förtidsinlösen

För Krediter utan bindningstid har Kunden rätt att utan särskild avgift betala hela Krediten i förtid. Vid sådan förtidsinlösen ska Kunden betala avtalad ränta för Krediten för tiden fram till och med månaden då förtidsbetalningen sker.

För Krediter med bindningstid gäller villkoren i Kreditavtalet före dessa allmänna villkor.

18. Överlåtelse av Krediten

Uppland Kredit har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt Avtalet till annan utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Kunden ska dock alltid underrättas om sådan överlåtelse. Kunden har inte rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter därunder utan att först inhämta Uppland Kredits skriftliga medgivande.

19. Villkorsändring

Uppland Kredit har rätt att ändra i dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Uppland Kredit underrätta Kunden om denna senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Om Kunden inte godkänner villkorsändringen har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet och lösa Krediten enligt punkten 17. Om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder ikraft anses Kunden ha godkänt dessa.

20. Begränsning av Uppland Kredits ansvar

Uppland Kredit är inte ansvarig för skada som beror på ändring i svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e-posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Uppland Kredits kontroll (s.k. force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även om Uppland Kredit själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Uppland Kredit är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst.

21. Betalning från Borgensman

Betalar borgensman till Uppland Kredit på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela Uppland Kredit att betalning skett i egenskap av borgensman.

22. Ändring av kontaktuppgifter m.m.

Kunden och borgensman ska omedelbart underrätta Uppland Kredit om ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan anses vara av betydelse för Uppland Kredit och/eller för Avtalets fullgörande. Om ändring sker i relation till de uppgifter som krävs enligt Penningtvättslagen (se punkt 27 nedan) ska Kunden omedelbart underrätta Uppland Kredit om sådan ändring.

23. Ägarförhållanden

Förändras ägarförhållandet i Kunden ska Kunden genast meddela Uppland Kredit detta, och lämna de skäliga uppgifter som Uppland Kredit begär. Kunden ska även lämna Uppland Kredit information om vem/vilka som direkt eller indirekt äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över Kunden.

24. Meddelanden

Uppland Kredit lämnar meddelanden till Kunden enligt dessa allmänna villkor via e-post till av Kunden angiven e-postadress eller, om Uppland Kredit finner det lämpligt, genom något annat medium, samt på Uppland Kredits webbplats.

Ett meddelande ska anses ha nått Kunden då meddelandet lämnats enligt ovan, eller i varje fall senast sju (7) dagar efter avsändandet.

25. Klagomål och tvist

Klagomål rörande Krediten eller Uppland Kredits verksamhet kan lämnas genom Uppland Kredits kundtjänst på telefonnummer 08-751 01 30 eller skriftligen via e-post info@upplandkredit.se eller på adressen Uppland Kredit AB, Mailbox 3908, 111 74 Stockholm. Med förbehåll för Uppland Kredits rätt att väcka talan vid annan domstol ska tvister med anledning av Krediten eller Avtalet avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag, inklusive svensk materiell rätt, ska tillämpas på Avtalet i dess helhet.

26. Integritet och hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna behandlas i huvudsak för att Uppland Kredit ska kunna kontrollera identitet, utföra kreditanalys, fullfölja avtal samt för att kunna leva upp till gällande penningtvättslagstiftning. För en mer detaljerad beskrivning, se Uppland Kredits integritetspolicy. Genom att ingå Avtalet bekräftar Kunden ha tagit emot och läst integritetspolicyn i sin helhet.

27. Penningtvätt

Uppland Kredit är som finansiellt institut skyldiga att följa gällande penningtvättslagstiftning och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För att leva upp till kraven måste Uppland Kredit uppnå en hög nivå av kundkännedom och kan därför behöva ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Det kan ibland även krävas ytterligare dokumentation som styrker exempelvis pengarnas ursprung eller användningen av lånet. För en mer detaljerad beskrivning av Uppland Kredits arbete med penningtvätt, se penningtvätt.

Genom att ingå Avtalet åtar sig Kunden att tillhanda uppgifter som Uppland Kredit begär för att uppnå kraven under gällande lagstiftning. Uppland Kredit har rätt att häva Avtalet eller avslå en Kredit till Kunden om sådan information, verifikation eller dokumentation inte kan införskaffas.

28. Kreditupplysning

För det fall Kunden nyttjar någon av Uppland Kredits tjänster samtycker Kunden till att Uppland Kredit inhämtar en kreditupplysning hos Creditsafe AB och/eller Bisnode Sverige AB för potentiella Borgenärer och vid behov för företagets Huvudman. Kunden ger även sitt samtycke till att en kreditupplysning från UC AB och/eller Bisnode Sverige AB tas på företaget som ansökan gäller. Kunden samtycker även till att Uppland Kredit har rätt att verifiera dennes angivna uppgifter samt erhålla information från Kundens angivna bankkonto genom tjänsten Instantor. Särskilda villkor för tjänsten Instantor framgår i ansökningsflödet och bekräftas innan användandet.